หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ
คณะวิทยาการจัดการ

อาวาตี มูเซะและอาจารย์สุไลยา กุวิง เชิญชวนน้องๆ มาเรียนสาขาธุรกิจระหว่างประเทศ เป็นภาษาจีนคะ

อาวาตีและอาจารย์สุไลยาขอเชิญชวนน้องๆมาเรียนสาขาธุรกิจระหว่างประเทศ เป็นภาษาจีนคะ