หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ
คณะวิทยาการจัดการ

ไขข้อสงสัย เรื่อง เรียนจบสาขาธุรกิจระหว่างประเทศสามารถประกอบอาชีพอะไรได้บ้าง???

แกลเลอรี่