หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ
คณะวิทยาการจัดการ

ประกาศรายชื่อ ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อสาขาธุรกิจระหว่างประเทศ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ประกาศรายชื่อ ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อสาขาธุรกิจระหว่างประเทศ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ขอแสดงความยินดีกับน้องๆ นักเรียนทุกคน

แกลเลอรี่