หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ
คณะวิทยาการจัดการ

โครงการรับนักศึกษาจากจังหวัดชายแดนภาคใต้และฝึกปฏิบัติงานที่กระทรวงการต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2562 รุ่นที่ 14

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ ขอแสดงความยินดีกับนายอาณัติ หมาดโหยด นักศึกษาสาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ชั้นปีที่ 3 ได้ผ่านการสอบสัมภาษณ์โครงการรับนักศึกษาจากจังหวัดชายแดนภาคใต้และฝึกปฏิบัติงานที่กระทรวงการต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2562 รุ่นที่ 14 ระหว่างวันที่ 6 - 19 มีนาคม 2562 นี้

แกลเลอรี่