หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ
คณะวิทยาการจัดการ

อาจารย์อุษณีย์ พรหมศรียา

https://profile.yru.ac.th/usanee.p

  • อาจารย์อุษณีย์ พรหมศรียา
  • อาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ
  • ประวัติการศึกษาและผลงานวิชาการ 

ไฟล์แนบ

ดาวน์โหลด