หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ
คณะวิทยาการจัดการ

อาจารย์ลาวัณย์ พงษ์สุวรรณศิริ

  • อาจารย์ลาวัณย์ พงษ์สุวรรณศิริ
  • ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ
  • ประวัติการศึกษาและผลงานวิชาการ 

ไฟล์แนบ

ดาวน์โหลด