หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ
คณะวิทยาการจัดการ

ปรัชญา วัตถุประสงค์ จุดเด่น วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ปรัชญา

         ผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถในด้านธุรกิจระหว่างประเทศ มุ่งเน้นมาตรฐาน ให้มีความรู้ ความชํานาญ มีศักยภาพในการนําจุดเด่นและจุดแข็งของท้องถิ่น เชื่อมโยงกับภูมิภาคมลายู กลุ่มประเทศอาเซียน กลุ่มประเทศมุสลิม และประชาคมโลก เพื่อนําไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นโดยยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณในวิชาชีพ และเข้าใจถึงความแตกต่างด้านสังคมวัฒนธรรมของท้องถิ่นและนานาชาต

พันธกิจ

           พื้นที่ของจังหวัดยะลา และจังหวัดใกล้เคียง มีลักษณะเป็นการค้าชายแดนมีทรัพยากรที่หลากหลาย ทั้งพื้นที่ สภาพสังคม วัฒนธรรม และประวัติศาสตร์ ซึ่งพันธกิจส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาคือ มุ่งเน้นผลิตบัณฑิต เพื่อพัฒนาท้องถิ่นและชุมชน โดยหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ ได้เล็งเห็นถึงความสําคัญของพันธกิจนี้ จึงพัฒนาให้นักศึกษาเห็นถึงความสําคัญของสภาพสังคม และวัฒนธรรมของท้องถิ่น เพื่อให้เกิดความสํานึกรักษ์ท้องถิ่น นํามาซึ่งการทํางานเพื่อก่อให้เกิดรายได้นํามาพัฒนา และเป็นประโยชน์ต่อชุมชนท้องถิ่นต่อไป

ความส าคัญของหลักสูตร
           ธุรกิจระหว่างประเทศถือได้ว่ามีความสําคัญต่อระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยเป็นอย่างมาก มีบทบาทสําคัญในการกระตุ้นให้เกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ซึ่งนําไปสู่การจ้างงานการสร้างอาชีพ การกระจายได้ราย และการลงทุนในภาคธุรกิจทั้งทางตรงและทางอ้อมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจนําเข้า-ส่งออก ธุรกิจการขนส่ง และการค้าชายแดน ส่งผลให้เกิดการพัฒนาในชุมชนท้องถิ่น โดยอาศัยการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม โดยคํานึงถึงคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพในการดําเนินธุรกิจ ดังนั้นในการพัฒนาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ จึงมุ่งเน้นการพัฒนาบัณฑิตให้มีความรู้ในศาสตร์ธุรกิจระหว่างประเทศ โดยสนับสนุนให้มีการศึกษาดูงานนอกสถานที่เพื่อให้เข้าถึงองค์ความรู้และกลยุทธ์ในการดําเนินธุรกิจที่ทันสมัยและสอดคล้องกับความต้องการของชุมชนท้องถิ่นที่มีความหลากหลายทางด้านสังคม วัฒนธรรม วิถีชีวิตความเป็นอยู่ สามารถนํามาประยุกต์ให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาท้องถิ่น และส่งเสริมให้เกิดการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนในการจัดการเรียนการสอน

วัตถุประสงค์

         หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณสมบัติและลักษณะดังต่อไปนี้
1. มีความรู้ ความสามารถ และทักษะทางวิชาชีพในศาสตร์ธุรกิจระหว่างประเทศโดยเฉพาะการดําเนินธุรกิจในกลุ่มประเทศอาเซียน สามารถนําไปใช้ในการปฏิบัติงานทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน และสามารถสร้างโอกาสการประกอบธุรกิจด้วยตนเอง
2. มีคุณธรรม จริยธรรม จิตสาธารณะ ความสํานึกในจรรยาบรรณทางวิชาชีพ ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ และสังคม
3. มีทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบและสร้างสรรค์ ประยุกต์ความรู้ความสามารถ มาพัฒนาท้องถิ่นตามมาตรฐานสากล
4. มีความสามารถในการปรับตัวในการทํางานและเรียนรู้การทํางานร่วมกับผู้อื่นในสังคมพหุวัฒนธรรมได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
5. มีความรู้พื้นฐานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติอยู่ในเกณฑ์ดี สามารถประยุกต์ได้อย่างเหมาะสมในการประกอบวิชาชีพ
6. สามารถใช้ภาษาต่างประเทศในการสื่อสารได้อย่างน้อย 2 ภาษาคือ ภาษาอังกฤษและภาษามลายูรวมทั้งมีความใฝ่รู้ตื่นตัวในข้อมูลข่าวสารด้านธุรกิจระหว่างประเทศเพื่อพัฒนาตนเองหรือศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น