หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร
คณะวิทยาการจัดการ

5. สายวิชาการ

  5.1 นักวิจัย / ผู้ช่วยนักวิจัย

  5.2 ครู (อาชีวศึกษา)

แกลเลอรี่