หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร
คณะวิทยาการจัดการ

4 สายจัดการลงทุน (Fund Management) 

  4.1 ผู้จัดการกองทุน (Fund Manager)
  4.2 ผู้จัดการกองทุนตราสารอนุพันธ์ (Derivative Fund Manager)
  4.3 ที่ปรึกษาการลงทุน (Investment Advisor)
  4.4 นักวางแผนทางการเงิน (Financial planner)

แกลเลอรี่