หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร
คณะวิทยาการจัดการ

3 สายหลักทรัพย์และวาณิชธนกิจ (Securities and Investment Banking)

  3.1 นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ (Securities Analyst)
  3.2 วาณิชธนากร (Investment Banker)
  3.3 ผู้ขายตราสารอนุพันธ์ (Derivative Trader)
  3.4 นักวิเคราะห์ตราสารอนุพันธ์ (Derivative Analyst)

แกลเลอรี่