หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร
คณะวิทยาการจัดการ

2 การเงินของบริษัท (Corporate Finance)

  2.1 เจ้าหน้าที่บริหารทางการเงิน (Financial Officer)
  2.2 เจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน
  2.3 ผู้ประกอบการ (Entrepreneur)

แกลเลอรี่