หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร
คณะวิทยาการจัดการ

1.สายการธนาคาร (Banking) 

  1.1 นักวิเคราะห์การเงิน (Financial Analyst)
  1.2 นักวิเคราะห์สินเชื่อ (Credit Analyst)
  1.3 นักวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ (Feasibility Analyst)
  1.4 นักการธนาคาร (Banker)

แกลเลอรี่