หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร
คณะวิทยาการจัดการ

มหาวิทยาลัยธนาคาร

มหาวิทยาลัยธนาคาร  มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นสถานที่ฝึกปฏิบัติงานธนาคารให้นักศึกษา