หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร
คณะวิทยาการจัดการ

ห้องปฏิบัติการตลาดหุ้นจำลอง

ห้องปฏิบัติการตลาดหุ้นจำลอง เป็นสถานที่ให้นักศึกษาทำการจำลองการเล่นหุ้น เพื่อฝึกการเป็นนักลงทุน