หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร
คณะวิทยาการจัดการ

จุดเด่น

1. จัดการเรียนการสอนที่เน้นฝึกปฏิบัติงานธนาคาร

2. เน้นสร้างผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนทางการเงิน ซึ่งเป็นอาชีพที่ต้องการของตลาดแรงงาน

3. จัดกิจกรรมสอดแทรกการเรียนการสอน โดยเชิญวิทยากรทางด้านการเงินมาร่วมเล่าประสบการณ์การทำงานจริง