หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร
คณะวิทยาการจัดการ

อาจารย์ฮาซียะห์ ดอรอแซ

1 งานวิจัย

      วัชระ ขาวสังข์, ลาวัณย์ ทิพย์มาศ, จารินี  วัฒนไทย, ย่าร่อนะ  ศรีอาหมัด, อุษณีย์  พรหมศรียา, อาดัม  ไกรสุทรังค์, ฮาซียะห์ ดอรอแซ, วสันตนาวิน หรินทร์ปพนวิช. (2560). การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อรองรับประชาคมอาเซียนในธุรกิจบริการท่องเที่ยวภาคใต้ สภาวะเหตุการณ์ความไม่สงบ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปัตตานี ยะลา นราธิวาส สงขลา สตูล ในการประชุมวิชาการระดับชาติ การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ประจำปี 2560 ราชธานีวิชาการ ครั้งที่ 2

2  บทความ (ถ้ามี)

      - อาดัม ไกรสุทรังค์, ฮาซียะ ดอรอแซ, อัลอามีน มะแต, มนัส สุทธิการ. (2560). การคัดกรองหุ้นสามัญตามหลักชาริอะฮ์. การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6 เรื่อง สร้างสรรค์งานวิจัยเพื่อขับเคลื่อนประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนในยุค Thailand 4.0. ปัตตานี : มหาวิทยาลัยฟอฏอนี

3 รายงานการประชุมทางวิชาการ

      ไม่มี

4 หนังสือ /เอกสารทางวิชาการ

       ไม่มี