หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร
คณะวิทยาการจัดการ

อาจารย์อัลอามีน มะแต

1 งานวิจัย

      2559 ความตระหนักและแนวปฏิบัติด้านชารีอะห์ภิบาลในสถาบันการเงินฮาลาล ของประเทศไทย (ทุนสนับสนุนจาก สถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์)

(ผู้วิจัยร่วม)

2 บทความ (ถ้ามี)

      2557   : Business Cycle and the Macroeconomic Performance: Evidence of Malaysia and Indonesia” Global Review of Islamic Economics and Business, Vol.2, No.1 : 2014, University Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia (ผู้วิจัยร่วม)

      2560   : อาดัม ไกรสุทรังค์, ฮาซียะ ดอรอแซ, อัลอามีน มะแต, มนัส สุทธิการ. “การคัดกรองหุ้นสามัญตามหลักชาริอะฮ์”. การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6 เรื่อง สร้างสรรค์งานวิจัยเพื่อขับเคลื่อนประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนในยุค Thailand 4.0. ปัตตานี : มหาวิทยาลัยฟอฏอนี

3 รายงานการประชุมทางวิชาการ

      2560 : อริศ หัสมา, อัลอามีน มะแต, อัดนัน อัลฟารีตีย์ และฮากิม เจ๊ะนิ. “กรอบทฤษฎีด้านชารีอะห์ภิบาลของสถาบันการเงินฮาลาลในประเทศไทย” งานประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัย (World HAPEX 2017). สงขลา: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

4 หนังสือ /เอกสารทางวิชาการ

           -ไม่มี