หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร
คณะวิทยาการจัดการ

อาจารย์สัสดี กำแพงดี

1 งานวิจัย

      สัสดี  กำแพงดี  ปิยะดา  มณีนิล และสุทัศน์ รุ่งระวิวรรณ. (2556). ความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

2 บทความ (ถ้ามี)

      ไม่มี

3 รายงานการประชุมทางวิชาการ

      ไม่มี

4 หนังสือ /เอกสารทางวิชาการ

      สัสดี  กำแพงดี. (2558). เอกสารประกอบการสอน รายวิชา สถิติธุรกิจ. ยะลา : มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.

      สัสดี  กำแพงดี. (2558). เอกสารประกอบการสอน รายวิชา การจัดการทางการเงิน (อยู่ระหว่างดำเนินการ). ยะลา : มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.