หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร
คณะวิทยาการจัดการ

อาจารย์จรินรัตน์ วรวงศ์พิทักษ์

1.บทความวิชาการ

  - พฤติกรรมการออมก่อนวัยเกษียณของพนักงานมหาวิทยาลัยในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้ "การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 9 “ราชมงคลสร้างสรรค์กับนวัตรกรรมที่ยั่งยืนสู่ประเทศไทย 4.0”