หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร
คณะวิทยาการจัดการ

รายวิชาในหลักสูตร

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                       ไม่น้อยกว่า      30     หน่วยกิต
    1.1  กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร     ไม่น้อยกว่า      12     หน่วยกิต

    1) วิชาเอกบังคับ        10     หน่วยกิต

2100101

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 

Thai for Communication

2(1-2-3)
2100102

การพัฒนาทักษะการพูดและการเขียน   

 Speaking and Writing Skills Development
2(1-2-3)
2100104

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและพัฒนาการเรียนรู้

 English for Communication and Learning Development
2(1-2-3)
2100107

ภาษามลายูเพื่อการสื่อสาร

 Malayu  for  Communication
2(1-2-3)
2100108

ภาษามลายูเพื่อการสื่อสารและพัฒนาการเรียนรู้

 Malayu for Communication and Learning Development
2(1-2-3)
*2100115  

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1

English for Communication 1
2(1-2-3)
*2100117  

ภาษาไทยเพื่อการประกอบอาชีพ

Thai for Careers
2(1-2-3)

หมายเหตุ  * หมายถึง รายวิชาสำหรับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า (โดยไม่ต้องเรียนวิชา 2100101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร และ 2100104 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและพัฒนาการเรียนรู้)

     2) วิชาเลือก    2 หน่วยกิต

2100103  หลักการอ่านและการเขียนคำไทย     
Principles of Reading and Writing Thai Words
2(2-0-4)
2100105  การพัฒนาทักษะการพูดและการอ่านภาษาอังกฤษ    
 Development of Speaking and Reading Skills in English
2(1-2-3)
2100106  ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาการอ่านและการเขียน    
 Engli sh for Reading and Writing Development
2(1-2-3)
2100109 ภาษามลายูพื้นฐาน    
Basic Malayu  
2(1-2-3)
2100110 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร            
Chinese for Communication  
2(1-2-3)
2100111 ภาษาอาหรับพื้นฐาน             
Basic Arabic
2(1-2-3)
2100116 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
English for Communication 2
2(1-2-3)

                    
     1.2    กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์   6 หน่วยกิต

2100112 วิทยาการแห่งความสุข    
Happiness Study 
2(1-2-3)
2100113 สุนทรียวิจักขณ์    
Aesthetics Approach  
 2(2-0-4)
2100114 สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต    
 Information For Life Long Learning 
2(1-2-3)
2100118 ความจริงของชีวิต
Truth of Life
2(2-0-4)
2100119 การพัฒนาตน
Self Development 
2(2-0-4)
2100120 สุนทรียภาพเพื่อชีวิต
Aesthetics for Life 
 2(1-2-3)

                                                                
     1.3    กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์  6 หน่วยกิต

2150101 สังคมภิวัตน์    
Socialization
2(2-0-4)
2150102 การจัดการทางสังคม 
Social Management 
2(2-0-4)
2150103  ทักษะชีวิตและจิตสาธารณะ
Life Skills and Public Mind 
2(1-2-3)
2150108 ทักษะในการดำเนินชีวิต          
Skills for Life
2(1-2-3)
2150109 ชีวิตและวัฒนธรรมไทย          
Life and Thai Culture
 2(1-2-3)


     1.4  กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  6 หน่วยกิต

4100101 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน                
Mathematics in Daily Life 
2(1-2-3)
4100102 วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
Science for the Quality of Life Development 
2(1-2-3)
4100103 เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจำวัน
Information Technology in Daily Life   
 2(1-2-3)
4100108 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
Science in Daily Life
 2(1-2-3)
4100109 การกีฬาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
Sports for the Quality of Life Development
2(1-2-3)

 

2. หมวดวิชาเฉพาะ                  ไม่น้อยกว่า   93    หน่วยกิต
           2.1 กลุ่มวิชาแกน          ไม่น้อยกว่า 33    หน่วยกิต

3122101 การบัญชีขั้นต้น 1 
Accounting 1 
3(2-2-5)
3123101 ภาษีอากรธุรกิจ
Business Taxation  
3(3-0-6)
3124101 หลักการตลาด 
Principles of Marketing
3(3-0-6)
3126101 หลักการบริหารธุรกิจ
Principle of Business Management  
 3(3-0-6)
3129101 เศรษฐศาสตร์เพื่อธุรกิจ
Economics for Business 
3(3-0-6)
3132101

โปรแกรมสำเร็จรูปและอินเตอร์เน็ตเพื่องานธุรกิจ
Software Package and Internet services for Business

 3(2-2-5)
3126202 การจัดการการดําเนินงาน
Operations Management
 3(3-0-6)
3126203 การจัดการทรัพยากรมนุษย์
Human Resource Management
 3(3-0-6)
3120201 กฎหมายธุรกิจและสภาพแวดล้อมทางกฎหมาย 
Business Laws and Legal Environment
3(3-0-6)
3120302 สถิติธุรกิจ 
Business Statistics
 3(2-2-5)
3123302 การเงินธุรกิจ 
Business Finance    
3(3-0-6)

        

         2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า   51     หน่วยกิต
         1) วิชาเอกบังคับ     36     หน่วยกิต

3123103   การบัญชีเพื่อการจัดการ
Managerial Accounting

 3(3-0-6) 

3123104 สถาบันการเงินและตลาดการเงิน               
Financial Institutions and Markets 
  3(3-0-6)
3123205 การเงินส่วนบุคคล                                            
Personal Finance
3(3-0-6)
3123206   ระบบสารสนเทศทางการเงิน
Financial Information System
 3(2-2-5)
3123207 การวิเคราะห์รายงานทางการเงิน               
Financial Statements Analysis
 3(3-0-6)
3123315 การจัดการธนาคารพาณิชย์
Comercial Bank Management
3(3-0-6)
3123316 การบริหารการเงิน                                             
Financial Management
3(3-0-6)
3123317 หลักการลงทุน
Principles of Investment
3(3-0-6)
3123318 การเงินและการธนาคารระหว่างประเทศ
International Finance and Banking 
3(3-0-6)
3123319

สัมมนาทางการเงินและการธนาคาร  

Seminar in Finance and Banking

3(2-2-5)
3123434

หลักจรรยาบรรณทางวิชาชีพการเงิน

Financial Professional Ethics

3(3-0-6)
3123435

 ระเบียบวิธีวิจัยทางการเงิน

Research Methodology for Finance

3(2-2-5)

      

2) วิชาเอกเลือก  15  หน่วยกิต

3123208  วาณิชธนกิจ                                  
Investment Banking
3(3-0-6)
3123209  การวิเคราะห์หลักทรัพย์
Securities Analysis
3(2-2-5)
3123210  การจัดการธนาคารอิสลาม*
Management of Islamic banks
3(3-0-6)
3123211  สหกรณ์อิสลาม*
Co-operative of Islamic 
3(3-0-6)
3123212 การเงินอิสลาม*
Islamic Finance  
3(3-0-6)
3123213  กฏหมายการเงินอิสลาม*
Islamic Finance Law
3(3-0-6)
3123214  การบริการทางการเงิน
Financial Services 
3(3-0-6)
3123320 การจัดหาเงินทุนธุรกิจ
Source of Fund Management
3(3-0-6)
3123321 การจัดการเงินทุนหมุนเวียน                                         
Working Capital Management
3(3-0-6)
3123322 การวิเคราะห์และประเมินโครงการทางการเงิน                       
Analysis and Evaluation of Financial Project
3(2-2-5)
3123323  การบริหารความเสี่ยงทางการเงิน 
Financial Risk Management 
3(3-0-6)
3123324 การจัดการสินเชื่อ
Credit Management
 3(3-0-6)
3123325  การเงินและการธนาคารเพื่อการนําเข้าและส่งออก                            
Import Export Financing and Banking
3(3-0-6)
3123326  ตราสารหนี้                
Debt Securities  
3(2-2-5)
3123327  ตราสารอนุพันธ์                                
Derivative Securities
 3(2-2-5)
3123328 หลักการประกันชีวิต
Principles of Life Insurance
3(3-0-6)
3123329 การจัดการความเสี่ยงภัยและการประกันภัย                 
Risk Management and Insurance 
3(3-0-6)
3123330 การจัดการประกันวินาศภัย                                        
Non – Life Insurance Management
 3(3-0-6)
3123331 การประกันภัยทางทะเล
Marine Insurance
  3(3-0-6)
3123332 การประกันภัยและสภาพแวดล้อม
Insurance Business    
3(3-0-6)
3123333 ศาสนบัญญัติอิสลามสำหรับนักการเงินและการธนาคาร *  
Islamic religious law for banking and finance
3(3-0-6)
3123436  การวางแผนและการควบคุมทางการเงิน         
Financial Planning and Control
 3(3-0-6)

หมายเหตุ  *  หมายถึง รายวิชาที่เป็นอัตลักษณ์ของหลักสูตร    
      
         
    2.3 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ    ไม่น้อยกว่า            9    หน่วยกิต

3123437  เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพและเตรียมสหกิจศึกษาธุรกิจ
Business Cooperative Education Preparation
3(270 ชั่วโมง)
3123438 สหกิจศึกษาธุรกิจ
Business Cooperative Education
6(600 ชั่วโมง)
3123439 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการเงินและการธนาคาร
Professional Internship in Finance and Banking  
 6(600ชั่วโมง)

   
       3. หมวดวิชาเลือกเสรี     ไม่น้อยกว่า   6    หน่วยกิต
ให้เลือกเรียนวิชาใด ๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาโดยไม่ซ้ำกับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว และต้องไม่เป็นรายวิชาที่กำหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การสำเร็จหลักสูตรของสาขาวิชานี้