หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร
คณะวิทยาการจัดการ

โครงสร้างหลักสูตร

โครงสรางหลักสูตร

โครงสร้างหลักสูตร ประกอบด้วย หมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชาเฉพาะ และหมวดวิชาเลือกเสรี มีจำนวนหน่วยกิตแต่ละหมวดและหน่วยกิตรวมทั้งหลักสูตร ดังนี้ 

    1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป    ไม่น้อยกว่า    30    หน่วยกิต
1.1  กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร    ไม่น้อยกว่า    12    หน่วยกิต
1.2  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์    ไม่น้อยกว่า    6    หน่วยกิต
1.3  กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์    ไม่น้อยกว่า    6    หน่วยกิต
1.4  กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    ไม่น้อยกว่า    6    หน่วยกิต

    2. หมวดวิชาเฉพาะ    ไม่น้อยกว่า    93     หน่วยกิต
2.1 กลุ่มวิชาแกน    ไม่น้อยกว่า    33    หน่วยกิต
2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน    ไม่น้อยกว่า    51    หน่วยกิต
1) วิชาเอกบังคับ    ไม่น้อยกว่า    36    หน่วยกิต
2) วิชาเอกเลือก             ไม่น้อยกว่า    15    หน่วยกิต
2.3 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ                                  9    หน่วยกิต

    3. หมวดวิชาเลือกเสรี    ไม่น้อยกว่า    6    หน่วยกิต