หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร
คณะวิทยาการจัดการ

จํานวนหน่วยกิต รูปแบบหลักสูตร

จํานวนหน่วยกิต

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร    ไม่น้อยกว่า 129 หน่วยกิต

รูปแบบของหลักสูตร

- รูปแบบ หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี

- ภาษาที่ใช้ จัดการเรียนการสอนเป้นภาษาไทย

- การรับเข้าศึกษา รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติที่ใช้ภาษาไทยได้

- ความร่วมมือกับสถาบันอื่น ไม่มี

- การให้ปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษา ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว