หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร
คณะวิทยาการจัดการ

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสําเร็จการศึกษา  
ผู้สําเร็จการศึกษาสามารถประกอบอาชีพทางการเงินและวิชาชีพอื่นที่เกี่ยวข้องทั้งการเข้าทํางานในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน สามารถเลือกเส้นทางอาชีพสายตรงได้ 4 สายหลักๆ คือ

1 สายการธนาคาร (Banking) 
1.1 นักวิเคราะห์การเงิน (Financial Analyst)
1.2 นักวิเคราะห์สินเชื่อ (Credit Analyst)
1.3 นักวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ (Feasibility Analyst)
1.4 นักการธนาคาร (Banker)

2 การเงินของบริษัท (Corporate Finance)
2.1 เจ้าหน้าที่บริหารทางการเงิน (Financial Officer)
2.2 เจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน
2.3 ผู้ประกอบการ (Entrepreneur)

3 สายหลักทรัพย์และวาณิชธนกิจ (Securities and Investment Banking) 
3.1 นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ (Securities Analyst)
3.2 วาณิชธนากร (Investment Banker)
3.3 ผู้ขายตราสารอนุพันธ์ (Derivative Trader)
3.4 นักวิเคราะห์ตราสารอนุพันธ์ (Derivative Analyst)

4 สายจัดการลงทุน (Fund Management) 
4.1 ผู้จัดการกองทุน (Fund Manager)
4.2 ผู้จัดการกองทุนตราสารอนุพันธ์ (Derivative Fund Manager)
4.3 ที่ปรึกษาการลงทุน (Investment Advisor)
4.4 นักวางแผนทางการเงิน (Financial planner)