หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร
คณะวิทยาการจัดการ

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อภาษาไทย ชื่อเต็ม        :   บริหารธุรกิจบัณฑิต (สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร)  
ชื่อภาษาไทย ชื่อย่อ          :   บธ.บ. (สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร)  
ชื่อภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม    :   Bachelor of Business Administration (Finance and Banking)  
ชื่อภาษาอังกฤษ ชื่อย่อ     :   B.B.A. (Finance and Banking)