หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร
คณะวิทยาการจัดการ

ชื่อหลักสูตร

 ภาษาไทย : หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร 
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Business Administration Program in Finance and Banking.