หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร
คณะวิทยาการจัดการ

นักศึกษาร่วมในโครงการพัฒนามหาวิยาลัยราชภัฏยะลาสู่มหาวิทยาลัยสีเขียวยั่งยืน (Green University) กิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

นักศึกษาสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร ชั้นปีที่ 1 ร่วมในโครงการพัฒนามหาวิยาลัยราชภัฏยะลาสู่มหาวิทยาลัยสีเขียวยั่งยืน (Green University) กิจกรรมปลูกต้นไม้ 1 ต้นต่อนักศึกษา 5 คน พร้อมติดป้ายชื่อต้นไม้และผู้รับผิดชอบ ตลอดจนบำรุงรักษาต้นไม้จนกว่านักศึกษาสำเร็จการศึกษา เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว      ในวันศุกร์ที่ 24 ก.ค. 2563 เวลา 9.30 น.

แกลเลอรี่