หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร
คณะวิทยาการจัดการ

ประชุมคณะกรรมการหลักสูตรครั้งที่ 12/2563

วันที่17 กรกฎาคม 2563  อาจารย์อัลอามีน มะแต ประธานหลักสูตรสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร,อาจารย์ ดร. อุมาพร เชิงเชาว์,อาจารย์สัสดี กำแพงดี,อาจารย์จรินรัตน์ วรวงศ์พิทักษ์ และอาจารย์ฮาซียะห์ ดอรอแซ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร ร่วมประชุมคณะกรรมการหลักสูตร ครั้งที่ 12/2563 เพื่อพิจารณาวาระการปรับปรุงเล่มหลักสูตรโดยอาจารย์อัลอามีน มะแต ประธานหลักสูตรได้มอบหมายงานให้อาจารย์แต่ละท่านรับผิดชอบ Module รายวิชา เพื่อปรับเปลี่ยนเล่มหลักสูตร

แกลเลอรี่