หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร
คณะวิทยาการจัดการ

ประชุมคณะกรรมการหลักสูตรครั้งที่ 11/2563

วันที่ 2 กรกฎาคม 2563  อาจารย์อัลอามีน มะแต ประธานหลักสูตรสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร,อาจารย์สัสดี กำแพงดี,อาจารย์จรินรัตน์ วรวงศ์พิทักษ์ และอาจารย์ฮาซียะห์ ดอรอแซ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร ร่วมประชุมคณะกรรมการหลักสูตร ครั้งที่ 8/2563 เพื่อพิจารณาวาระการปรับปรุงเล่มหลักสูตรและได้เสนอให้อาจารย์แต่ละท่านร่างคำอธิบายรายวิชาเพื่อปรับแก้เล่มหลักสูตร

แกลเลอรี่