หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร
คณะวิทยาการจัดการ

กิจกรรมพบปะนักศึกษาสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร ชั้นปีที่1 ประจำปีการศึกษา 2563

วันที่ 22กรกฎาคม 2563  อาจารย์อัลอามีน มะแต ประธานหลักสูตรสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร อาจารย์ ดร.อุมาพร เชิงเชาว์,อาจารย์สัสดี กำแพงดี, และอาจารย์ฮาซียะห์ ดอรอแซ เข้าพบปะนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อทำความรู้จักและต้อนรับนักศึกษาเข้าสู่ครอบครัวสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร

แกลเลอรี่