หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร
คณะวิทยาการจัดการ

ประชุมคณะกรรมการหลักสูตรครั้งที่ 10/2563

หลักสูตรการเงินและการธนาคารได้มีการประชุม เรื่อง การปรับปรุงหลักสูตร ครั้งที่2 สืบเนื่องจากครั้งแรก โดยมีประธานหลักสูตร อาจารย์อัลอามีน มะแต เป็นประธานในการประชุมในครั้งนี้

แกลเลอรี่