หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร
คณะวิทยาการจัดการ

ประชุมคณะกรรมการหลักสูตรครั้งที่ 9/2563

หลักสูตรการเงินและการธนาคารได้มีการประชุม เรื่องการปรับปรุงหลักสูตร เป็นครั้งแรกโดยมมีอาจารย์ อัลอามีน มะแต เป็นประธานในการประชุม

แกลเลอรี่