หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร
คณะวิทยาการจัดการ

ประชุมคณะกรรมการหลักสูตร ครั้งที่ 8 /2563

วันที่ 26 พฤษภาคม 2563  อาจารย์อัลอามีน มะแต ประธานหลักสูตรสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร อาจารย์ ดร.อุมาพร เชิงเชาว์,อาจารย์สัสดี กำแพงดี,อาจารย์จรินรัตน์ วรวงศ์พิทักษ์ และอาจารย์ฮาซียะห์ ดอรอแซ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร ร่วมประชุมคณะกรรมการหลักสูตร ครั้งที่ 8/2563 เพื่อพิจารณาวาระการแลกเปลี่ยนและนำเสนอ SAR แต่ละองค์ประกอบในระดับหลักสูตร เพื่อปรับปรุงแนวทางในการเขียนและรวบรวมเล่มประกันคุณภาพ

แกลเลอรี่