หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร
คณะวิทยาการจัดการ

ประชุมคณะกรรมการหลักสูตร (ออนไลน์) ครั้งที่ 6/2563

วันที่ (29 เมษายน 2563) อาจารย์อัลอามีน มะแต ประธานหลักสูตรสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร อาจารย์ ดร.อุมาพร เชิงเชาว์,อาจารย์สัสดี กำแพงดี,อาจารย์จรินรัตน์ วรวงศ์พิทักษ์ และอาจารย์ฮาซียะห์ ดอรอแซ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร ร่วมประชุมคณะกรรมการหลักสูตร (ออนไลน์) ครั้งที่ 6/2563 เพื่อพิจารณาวาระต่างๆดังนี้

1. แนวทางการปรับปรุงหลักสูตร

2. การหานักศึกษาใหม่ปี 63

3. Timeline ประกันคุณภาพ

4. การปรับเปลี่ยนงบประมานหลักสูตร

แกลเลอรี่