หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร
คณะวิทยาการจัดการ

ร่วมบริจาคทำบุญ ช่วยเหลือครอบครัวนักศึกษาสาขาการเงินและการธนาคารจากการเสียชีวิต

วันที่ 27 เมษายน 2563 อาจารย์อัลอามีน มะแต ประธานหลักสูตรสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร ได้เป็นตัวแทนผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากร มอบเงินร่วมทำบุญจำนวน 10,300 บาท เพื่อช่วยเหลือครอบครัวของนางสาวอิฟตีซัม สะแม นักศึกษาสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร ซึ่งได้เสียชีวิตด้วยอาการติดเชื้อในกระแสเลือดและเพื่อแสดงความเสียใจต่อครอบครัวผู้สูญเสีย ซึ่งร่วมบริจาคโดย ผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากรคณะวิทยาการจัดการ

แกลเลอรี่