หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร
คณะวิทยาการจัดการ

สัมภาษณ์รับสมัครนักศึกษาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยธนาคาร 2/2562

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ร่วมกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ได้เปิดดำเนินการมหาวิทยาลัยธนาคาร “มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการออมให้กับนักศึกษา รวมถึงเป็นแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพให้กับนักศึกษา เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพต่อไป  และเพื่อให้ปฏิบัติมหาวิทยาลัยธนาคาร เป็นไปด้วยความเรียบร้อย รวดเร็ว ทันต่อการปฏิบัติงานด้านการให้บริการแก่นักศึกษา และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ทางมหาวิทยาลัยธนาคารจึงประกาศรับสมัครนักศึกษาลงปฏิบัติงานมหาวิทยาลัยธนาคาร โดยในวันพุธ ที่ 11 ธันวาคม 2562 ได้สัมภาษณ์คัดเลือกนักศึกษาเพื่อเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ณ ห้องปฏิบัติการตลาดหุ้นจำลอง ชั้น 4 อาคารคณะวิทยาการจัดการ

แกลเลอรี่