หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร
คณะวิทยาการจัดการ

เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยายและภาคโปสเตอร์ในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 16 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

วันที่ 3-4 ธ.ค. 63 สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร นำทีมโดย อาจารย์สัสดี   กำแพงดี พร้อมตัวแทนนักศึกษา เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยายและภาคโปสเตอร์ในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 16 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน วัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเสนอผลงานวิจัยในสาขาต่างๆ เปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ระหว่างนักวิชาการในภาครัฐและเอกชนอันจะนำไปสู่แนวทางการวิจัยเพื่อการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศในอนาคต

แกลเลอรี่