หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร
คณะวิทยาการจัดการ

คณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาการเงินและการธนาคารร่วมจัดโครงการอนุรักษ์ป่าชายเลนด้วยมือเรา (Finbank)

วันนี้ (7 ต.ค. 62) คณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร ชั้นปีที่ 4 ร่วมจัดโครงการอนุรักษ์ป่าชายเลนด้วยมือเรา (Finbank) กิจกรรมปลูกโกงกาง สร้างกิ่งก้าน กลางชายเลน นำทีมโดยอาจารย์ ดร.อุมาพร  เชิงเชาว์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติกิจกรรมเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการอนุรักษ์และรักษาธรรมชาติ สร้างจิตสำนึกของนักศึกษาในเรื่องการมีจิตอาสา และฝึกการทำงานเป็นกลุ่มและทำตนเองให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมในเขตอนุรักษ์ป่าชายเลนยะหริ่ง ณ ต.แหลมโพธิ์ อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี

แกลเลอรี่