หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร
คณะวิทยาการจัดการ

อาจารย์สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร ร่วมประชุมแจกแจงโครงการและต้นทุนกิจกรรมงบประมาณ ปี 63 ระดับสาขา

วันที่ 17 กันยายน 2562 อาจารย์สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร ร่วมประชุมแจกแจงโครงการและต้นทุนกิจกรรมงบประมาณ ปี 63 ระดับสาขา โดยมีอาจารย์อัลอามีน  มะแต เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมซาน ถัวร์ ชั้น 5 คณะวิทยาการจัดการ

แกลเลอรี่