หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร
คณะวิทยาการจัดการ

กิจกรรมสัมภาษณ์นักศึกษาก่อนปฏิบัติสหกิจศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

วันที่ 11 กันยายน 2562 โดยมีอาจารย์อัลอามีน  มะแต ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร ,อาจารย์สัสดี  กำแพงดี และอาจารย์ฮาซียะห์  ดอรอแซ เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการสัมภาษณ์นักศึกษาก่อนปฏิบัติสหกิจศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ของคณะวิทยาการจัดการ ณ ห้องประชุมปฏิบัติการ ชั้น 5 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

แกลเลอรี่