หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร
คณะวิทยาการจัดการ

นักศึกษาสาขาวิชาเงินและการธนาคาร เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร Young Digital Warrior

เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 62 เวลา 09.00-16.00 น. นักศึกษาสาขาวิชาเงินและการธนาคาร เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร Young Digital Warrior (นักการค้าออนไลน์รุ่นใหม่) ณ Convention Hall B ชั้น 8 โรงแรมลีการ์เด้น อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 

แกลเลอรี่