หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร
คณะวิทยาการจัดการ

กิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกภาคปฏิบัติให้นักศึกษา ประจำปี 2562

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร ได้จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกภาคปฏิบัติให้นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันพุธ ที่ 28 สิงหาคม 2562 ณ ห้องหลิว เลียน ชั้น 3 อาคารคณะวิทยาการจัดการ ได้รับเกียรติจาก อ.ไซหนับ เอสเอ ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพบุคลากร (NSA) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาสาขาวิชาการเงินและการธนาคารเตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกภาคปฏิบัติ ณ สถานประกอบการ

แกลเลอรี่