หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร
คณะวิทยาการจัดการ

นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร ได้จัดกิจกรรมรับน้อง

เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2562 นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร ได้จัดกิจกรรมรับน้อง ในเวลา 08.00-16.00น. โดยมีวัตถุประสงค์1. เพื่อเป็นการสานสัมพันธ์ของนักศึกษาใหม่สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร 2. เพื่อให้นักศึกษาใหม่มีความอบอุ่นและประทับใจอันจะนำไปสู่ความสามัคคีและความสัมพันธ์อันดีระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้อง ในการนี้นักศึกษาได้เชิญอาจารย์ประจำสาขาร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดกิจกรรมเวลา 08.00น.

แกลเลอรี่