หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร
คณะวิทยาการจัดการ

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิขาการเงินและการธนาคารชั้นปีที่ 4

นักศึกษาสาขาวิขาการเงินและการธนาคารชั้นปีที่ 4 ได้รับใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิต จากบริษัทเมืองไทยประกันชีวิต

แกลเลอรี่