หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร
คณะวิทยาการจัดการ

กิจกรรมการแสดงบนเวทีชุดรำโสร่ง ณ เวที่ลานน้ำพุ วจก ในงานมรย.วิชา ปี 62

เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2562 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร จัดกิจกรรมการแสดงบนเวทีชุดรำโสร่ง ณ เวที่ลานน้ำพุ วจก ในงานมรย.วิชา ปี 62

แกลเลอรี่