หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร
คณะวิทยาการจัดการ

อบรม "Design Thinking : สำหรับการออกแบบนวัตกรรมการเรียนรู้ และ Outcome based Learning: การสร้างรายวิชาจากผลการเรียนรู้ของหลักสูตร"

เมื่อวันที่ 15 -16 สิงหาคม พ.ศ.2562 อาจารย์หลักสูตรการเงินและการธนาคาร และเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ได้เข้าร่วม Workshop เรื่อง "Design Thinking : สำหรับการออกแบบนวัตกรรมการเรียนรู้ และ Outcome based Learning: การสร้างรายวิชาจากผลการเรียนรู้ของหลักสูตร" จัดโดย วิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตตานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและออกแบบการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการ Design Thinking สำหรับการออกแบบนวัตกรรมการเรียนรู้ ที่จะเป็นส่วนสร้างความสุขแก่ผู้เรียน และเพื่อพัฒนาหลักสูตรและรายวิชาของหลักสูตรที่สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของหลักสูตร

แกลเลอรี่