หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร
คณะวิทยาการจัดการ

อาจารย์หลักสูตรการเงินและการธนาคารเข้าร่วมนำเสนอบทความ ในงาน "Workshop on Developing Islamic Economics Curriculum and Related Disciplines"

อาจารย์อัลอามีน มะแต และอาจารย์ฮาซียะห์ ดอรอแซ ได้นำเสนอบทความวิชาการเรื่อง "Teaching Experiences of Islamic Banking and Finance in the context of multicultural society: a case of Yala Rajabhat university" ในงานประชุมเชิงปฏิบัติการหัวข้อ "Developing Islamic Economics Curriculum and related Disciplines" ณ ห้องโรงแรมอัลฟาฮัจย์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ระหว่างวันที่ 18-19 กรกฏาคม พ.ศ.2562 ที่ผ่านมา ร่วมจัดโดย International Institutes of Islamic Thought และ Center of Islamic Economics, international of Islamic University Malaysia (IIUM) โดยในงานดังกล่าว มีมหาวิทยาลัยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้และต่างประเทศเข้าร่วมนำเสนอบทความและร่วมกันถอดบทเรียนเพื่อพัฒนาและยกระดับหลักสูตรให้มีมาตราฐานเดียวกัน มีความทันสมัยสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง และสามารถนำไปใช้ได้จริงในอนาคต นอกจากนี้ยังมีผู้ใช้บัณฑิตเข้าร่วมสัมมนาในครั้งนี้ด้วย

แกลเลอรี่