หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร
คณะวิทยาการจัดการ

อาจารย์อัลอามีน มะแตเข้าร่วมประชุมโครงการ USAID Achieved Project (โครงการอาชีพ)

เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ.2562 อาจารย์อัลอามีน มะแต ได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมโครงการ USAID Acheived Project (โครงการอาชีพ) ครั้งที่ 3 ณ ห้องจุฑามาศ โรงแรมปาร์ควิวปัตตานี ในฐานะคณะกรรมการขับเคลื่อน (Steering Commitee) โดยการประชุมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อคัดเลือกหลักสูตรฝึกอบรมทักษะอาชีพให้แก่กลุ่มเยาวชนนอกระบบการศึกษา เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของเด็กเยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อเข้าถึงโอกาสแรงงาน ลดการว่างงาน อันจะนำไปสู่การสร้างสันติภาพในพื้นที่ต่อไป ซึ่งมีระยะเวลาการดำเนินโครงการทั้งหมด 3 ปี โดยได้รับการสนับสนุนงบประมานดำเนินการจากหน่ายงาน USIAD, Save the children และ ACTED 

แกลเลอรี่