หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร
คณะวิทยาการจัดการ

อาจารย์หลักสูตรการเงินฯ ได้เข้าร่วมประชุมโครงการ USAID achieve (โครงการอาชีพ) ครั้งที่ 2 ในฐานะคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการ (Steering committee)

วันนี้ 20/3/2562 อ.อัลอามีน มะแต อาจารย์ประจำหลักสูตรการเงินและการธนาคาร ได้เข้าร่วมประชุมโครงการ USAID achieve (โครงการอาชีพ) ครั้งที่ 2 ในฐานะคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการ (Steering committee) ที่ดำเนินการและสนับสนุนงบประมาณโดยองค์กรช่วยเหลือเด็กประเทศไทย(Save the Children Thailand: จากUSA) และ Agency Cooperative and Development (ACTED: จาก ฝรั่งเศส) ซึ่งมีระยะเวลาดำเนินงาน 3ปี มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ของประชาชนที่มีความหลากหลายในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้และส่งเสริมเป้าหมายในการหาแนวทางสร้างโอกาสด้านเศรษฐกิจ ความร่วมมือและความสัมพันธ์ของดยาวชนนอกระบบการศึกษา ตลอดจนแสวงหาความร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง

แกลเลอรี่