หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร
คณะวิทยาการจัดการ

อาจารย์.ดร.อุมาพร เชิงเชาว์

อาจารย์.ดร.อุมาพร  เชิงเชาว์
อาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร

ไฟล์แนบ

ดาวน์โหลด