หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร
คณะวิทยาการจัดการ

อาจารย์อัลอามีน มะแต

                                                                                                   

อาจารย์อัลอามีน  มะแต
อาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร
ประวัติการศึกษาและผลงานทางวิชาการ ตามไฟล์แนบ

ไฟล์แนบ

ดาวน์โหลด